O nás

Rádi bychom Vás touto cestou ve stručnosti seznámili s historií naší a historií vývoje a výroby konstrukcí systému UNIS.

Technickou problematikou úrovňových železničních přejezdů se pan Jaroslav Sedláček - nynější vedoucí sdružení SEDAS - soukromě zabýval již asi od roku 1980.

    Výsledkem jeho vývojové činnosti bylo originální technické řešení uložení přejezdových desek do kolejového roštu prostřednictvím kloubových nosníků. Na uvedený vynález mu bylo v roce 1985 uděleno autorské osvědčení (později převedeno na patent).
    V roce 1987 byl vložen první zkušební úsek této konstrukce. I přes pozitivní výsledky provozního ověřování, srovnatelné s technickými parametry výrobků renomovaných výrobců nebyl zájem kompetentních orgánů minulého režimu uvedenou konstrukci zavést do sériové výroby a provozně využívat.

----

    V roce 1992 pan Jaroslav Sedláček založil soukromou firmu s cílem uvést tuto zdařilou přejezdovou konstrukci do praktického života. Za tím účelem předložil v témže roce ČSD první žádost o schválení technických podmínek dodacích předmětné přejezdové soustavy označené obchodním názvem BRENS. V roce 1994 pak na žádost ČD, s.o. dodal pro tuto organizaci dva přejezdy s kloubovými nosiči BRENS. Pozitivní provozní parametry této dodávky opět prokázaly, že nabízené technické řešení je způsobilé pro běžný silniční i železniční provoz. I přes uvedené skutečnosti však pokračovala nečinnost kompetentních orgánů ČD, s.o. ve věci schválení jím předložených TPD.
     Přesto, že mu nebylo umožněno realizovat dodávky předmětných přejezdových soustav pro ČD, s.o., nezastavila se jeho vývojová činnost, jejímž výsledkem byla nová technická řešení, přinášející výraznou unifikaci dílců a zvýšení užitné hodnoty stávající přejezdové soustavy. Tato nová technická řešení byla proti neoprávněnému využití chráněna užitnými vzory.

    Vzhledem k uvedené situaci ve schvalování předložených technických podmínek dodacích akceptoval koncem roku 1996 nabídku k postoupení práv k technickému řešení chráněnému užitným vzorem. Nabyvatel licence pak začátkem roku 1997 zahájil dodávky této konstrukce Českým drahám opět pod názvem BRENS. Pro neplnění smluvních podmínek nabyvatelem licence (neplacení licenčních poplatků a postoupení chráněného technického řešení jinému subjektu), došlo v roce 2000 k vypovězení licenční smlouvy s následným ukončením její platnosti.
    Jelikož následující jednání o narovnání vztahů s novým výrobcem nebyla úspěšná, byli jsme nuceni v roce 2001 o vzniklé situaci informovat GŘ ČD a podat novou žádost o schválení TPD předmětné přejezdové konstrukce tentokrát s názvem UNIS-systém, typová řada UNIS a UNIS-L.
    Této žádosti o schválení pak bylo po dvouletém usilovném jednání vyhověno a předložené technické podmínky dodací byly v roce 2003 schváleny.

----

    I přes pozitivní provozní výsledky stávající konstrukce jsme nadále pokračovali ve vývoji železničních přejezdů a přechodů UNIS-systém. Výsledkem vývojové činnosti naší firmy v oblasti železničních přejezdů jsou další progresivní technická řešení reprezentovaná např. typovými řadami UNIS-1 a UNIS-L1, vyznačujícími se zvýšenou užitnou hodnotou, při současném snížení cenové relace.  Tyto nové typové řady systému UNIS byly schváleny do provozu na tratích SŽDC v roce 2004 a 2005 a od té doby plně nahradily předchozí typové řady UNIS a UNIS-L.

    V roce 2007 byla navázána spolupráce s firmou TvarCom s.r.o., jakožto novým dodavatelem železobetonových prefabrikátů pro všechny typové řady systému UNIS. Tato spolupráce úspěšně trvá dodnes.

    Od 1.1.2013 jsou přejezdové a přechodové konstrukce systému UNIS vyráběny a dodávány konsorciem s názvem SEDAS, což je sdružení bez právní subjektivity dvou podnikatelů - Jaroslava Sedláčka jakožto vedoucího sdružení, na jehož identifikační údaje (IČO a DIČ) budou i nadále tyto výrobky dodávány a Ing. Martinem Sedláčkem, který se i nadále bude zabývat především konstrukční a obchodní činností, nyní však již pod jednou společnou hlavičkou.


 Zpět 

Copyright © 2014